Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig

Promotor: Prof. Philippe Delespaul

Deze award is specifiek gericht op projecten die streven naar een gesystematiseerde samenwerking tussen meerdere actoren en organisaties om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te garanderen. Het effect moet worden afgewogen op basis van tevreden gebruikers: cliënten en betrokkenen (in het bijzonder familie en buurtbewoners) alsook verwijzers.

Winnaar

BOTS

Netwerk GG Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas

Met BOTS zetten we binnen ons zorgnetwerk ADS mee in op (de uitrol van) een zorgtraject (-continuüm) voor mensen met een psychosegevoeligheid. BOTS heeft verschillende functies: aanloopfunctie/verleiden tot zorg, assessment en screening, drempels naar maatschappij verlagen, behandelaanbod bieden…

Lees meer

Welke partners (organisaties of andere relevante actoren) zijn betrokken in dit netwerk?

Het initiatief ‘BOTS’ komt van PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas (functie 4), en meer bepaald de afdelingen Legato en Largo. Legato is de residentiële afdeling voor mensen met een psychosegevoeligheid, Largo het dagcentrum binnen datzelfde zorgprogramma. Dit alles in samenwerking met de eigen cliënten en de Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie (ervaringsdeskundigen PC Sint-Hiëronymus).

VDIP Waas en Dender (functie 1) heeft mee het initiatief uitgetekend en uitgewerkt, en is nu nog steeds de belangrijkste partner.

BOTS is een laagdrempelig huis, in een winkelpand in het stadscentrum, voor iedereen met een psychosegevoeligheid. Iedereen of elke organisatie kan dus toeleiden naar BOTS. We gaan actief op zoek naar contacten met partners (zie hieronder).

Beschrijving netwerk:

BOTS is een ontmoetingsplek voor personen met een (vermoeden van) psychosegevoeligheid en bevindt zich in een interieurwinkel in het stadscentrum van Sint-Niklaas.

De doelgroep: jongeren met geen of beperkte ervaring binnen de GGZ, en volwassenen met andere noden (dan bv. hospitalisatie in een PC).

Het team van BOTS bestaat uit hulpverleners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen: allen dragen ze hun steentje bij. Vanuit de principes van herstelondersteunende zorg en Acceptance & Commitment Therapy (ACT) trachten we te kijken hoe we de kwaliteit van leven kunnen verhogen, zonder te spreken van ‘hulpverlening’.

Bij het ontwikkelen van BOTS werd vooraf de duidelijke keuze gemaakt om dit initiatief buiten het ziekenhuis, en dus buiten alle verplichtingen van registratie en dossieropbouw te organiseren. Hierdoor kunnen we een zeer flexibele houding aannemen inzake het aanbod en de noden/behoeften van bezoekers. Het doel hiervan is de drempel (van de zoektocht) naar gepaste hulp zeer laag te houden. Bezoekers aan BOTS kunnen dan ook gewoon vrijblijvend langskomen tijdens de openingsuren. Wie wil deelnemen aan een (gratis) activiteit kan dit, maar wie gewoon een koffie en een babbel wil, kan dit ook. Er is een ontspannend, maar ook een therapeutisch aanbod: voor elk wat wils.

De effectiviteit van dergelijk laagdrempelig zorginitiatief is grotendeels afhankelijk van een goed netwerk. In het zorgtraject van leven met een psychosegevoeligheid kan BOTS zowel van preventief instrument tot nazorgtraject benut worden. Dit vraagt dan ook het over de muren heen kijken naar partners en out-of-the-box-contacten leggen.

Regelmatig organiseren we daarom een BOTSinc., een lunchgesprek waarbij we externe partners (GGZ en niet-GGZ) uitnodigen voor een korte voorstelling en ontmoeting. We toetsen daarbij samenwerkingsmogelijkheden af. We bekijken hoe we de samenwerkingsverbanden kunnen uitdiepen en integreren in onze BOTS-werking (bv. hoe kunnen we linken met een gameswinkel voor jongeren in het stadscentrum).

BOTS bestaat in oktober 1 jaar en is dus nog volop in ontwikkeling. Uit de evaluatie en SWOT-analyse, gemaakt met partners en bezoekers, blijkt een grote tevredenheid en verdere groeimarge.

Lessons learned:

Door de veranderingen in het GGZ-landschap merken we dat er ook een duidelijke nood is aan kleinschalige, laagdrempelige initiatieven. Initiatieven die gericht zijn op de individuele noden, waarbij ontmoeting en sociale contacten vaak een nood is die sterk aanwezig is bij personen met een psychosegevoeligheid.

BOTS is een dergelijke ontmoetingsplaats voor een afgelijnde doelgroep die we naast het sociale aspect ook een inhoudelijk aanbod trachten te bieden om hen te versterken in hun herstelproces. Ook over het GGZ-muurtje kijken is hierin erg belangrijk: met welke niet-GGZ-partners kunnen (moeten?) we samenwerken? Ga op zoek buiten de gekende zorgpaden.

Kernboodschap voor anderen:

Durf na te denken over een flexibele houding in de zorg! Al te vaak worden we geconfronteerd met intramurale zorg die mogelijks te veel aanbod geeft (meer dan cliënt vraagt en/of nodig heeft) en extramurale/ambulante zorg die onvoldoende kan bieden (omwille van tijdsdruk, omwille van verplichte workload, omwille van te lange wachtlijsten, …).

Enige creativiteit en een goede wil om samen te werken met partners out-of-the-regular-box kan leiden tot een laagdrempelig initiatief waar de cliënt bij gebaat is.

Referenten (gebruikers en verwijzers):

• VDIP Waas en Dender
• PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas
• APZ Sint-Lucia Sint-Niklaas
• PAAZ AZ Nikolaas
• Mobiel team langdurige zorg Sint-Niklaas en Dendermonde
• JOS vzw (JeugdwerkOndersteuning Sint-Niklaas)
• Straathoekwerk Sint-Niklaas
• Odisee Hogeschool Campus Waas
• Logo Waasland
• CAW Waasland
• Huisartsen Waas en Dender
• Jeugdvereniging Bermijngroep Sint-Gillis-Waas
• VormingPlus Waas en Dender
• Cliënten Largo en Legato
• De buren
• …