Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd

Logo Vlaamse Jeugdraad

Promotor: Alexandra Smarandescu
Deze award wordt uitgereikt samen met de Vlaamse Jeugdraad.

We lauweren graag projecten in de GGZ die specifiek inzetten op het laagdrempelig en preventief ondersteunen van jongeren die het (even) moeilijk hebben, alsook initiatieven/tools/projecten die inzetten op het vroeger detecteren, signaleren en doorverwijzen van kwetsbare jongeren met psychische moeilijkheden. Voor ons is het raakpunt en samenwerking met belangrijke brugfiguren uit het jeugdwerk of andere sectoren belangrijk.

Winnaar

TEJO Vlaanderen vzw

TEJO

TEJO streeft ernaar dat ALLE jongeren tussen 10 en 20 jaar toegang krijgen tot therapeutische hulp, gratis, anoniem, op een bereikbare plaats, in een warme omgeving en vooral onmiddellijk, wanneer zij er nood aan hebben, om zo hun persoonlijk welzijn te vergroten en te versterken.

Lees meer

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis.

De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten en onthaalmedewerkers op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

We ontvangen alle jongeren tussen 10 en 20 jaar ongeacht hun cultuur, taal, religie, huidskleur, geaardheid, 65% daarvan zijn meisjes, 35% zijn jongens. Per leeftijdscategorie merken we dat 65% zich bevindt tussen 13 en 17 jaar, 25% is ouder dan 18 jaar en 10% is jonger dan 13. We ontmoeten jongeren van diverse origine, 20% is buiten België geboren.

TEJO staat open voor een ruim spectrum van psychische problemen. De meeste voorkomende zijn van relationele aard, maar ook depressie, een negatief zelfbeeld, (levens)stress, automutilatie, rouwverwerking, (vecht)scheidingen, suïcidegedachten, angst enz. Onze hoofdactiviteit is individuele therapie. Elke jongere krijgt een vaste professionele therapeut die werkt op vrijwillige basis. Ze ontmoeten elkaar één keer per week of één keer per twee weken. Vanaf het eerste gesprek gaat de therapie van start, we stellen geen diagnoses. De therapeuten werken kortdurend (+/- 10 gesprekken) vanuit hun eigen therapeutisch denkkader. Indien nodig verwijzen we door naar een tweede- of derdelijns voorziening, maar de jongeren blijven bij ons tot ze daar terechtkunnen. Daarnaast bieden we ook groepstherapie aan jongeren tussen 18 en 22 jaar in een besloten groep van max. 10 jongeren. Ze leren er vooral zichzelf te zijn en te tonen, zich in te leven in de anderen, hen te aanvaarden en te vertrouwen.

Vanuit onze signaalfunctie wil TEJO de aandacht vestigen op een attitudebewustwording in de omgang met jongeren met meer ruimte en positieve aandacht voor hen. We willen vorm geven aan een sociale beweging die, in dialoog met de andere actoren uit de jeugdhulpverlening, de juiste omstandigheden creëert waarin jongeren zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen.

TEJO is opgericht door Ingrid De Jonghe. Het eerste TEJO-huis opende zijn deuren op 13 maart 2010 in het centrum van Antwerpen. Ondertussen zijn er 13 TEJO-huizen in Vlaanderen: Antwerpen, Ronse, Gent, Mechelen, Turnhout, Lier, Kortrijk, Brugge, Brasschaat, Schoten, Oostende, Roeselare, Ieper en opstartende initiatieven in Brussel, Leuven en Hasselt. In het voorjaar van 2018 opende het eerste TEJO-huis in Nederland in Goes. Sinds 9 mei 2018 is er een overkoepelende vzw TEJO Vlaanderen opgericht. We ontmoeten elkaar maandelijks in het TEJO-Forum. We werken met ongeveer 450 vrijwilligers. We ondersteunen hen met intervisie, supervisie en aangepaste opleidingen. In 2017 hebben we 1800 nieuwe jongeren geholpen en het aantal blijft stijgen.

Lessons learned:

Het aantal jongeren dat nood heeft aan psychische hulpverlening blijft stijgen. De problematieken die bij TEJO terechtkomen worden alsmaar groter en horen dikwijls thuis in de tweede- of derdelijns hulpverlening waar er een sterk tekort is aan capaciteit. Alle TEJO-huizen ontstaan organisch door een groep mensen die merken dat er nood aan is in hun stad en vanuit de overtuiging de jongeren onmiddellijk geholpen moeten worden. Het aantal jongeren ouder dan 18 blijft stijgen. Sommige jongeren die een aantal jaar geleden bij ons terechtkwamen en geen zin meer hadden in het leven, zijn nu sterke jongvolwassenen geworden.

Kernboodschap voor anderen:

Alle jongeren hebben RECHT op hulpverlening op het moment dat zij er nood aan hebben, zonder toestemming van de ouders. Ze moeten onmiddellijk, anoniem en gratis, op een voor hen bereikbare plaats kunnen geholpen worden.